Personas, kurām ir tiesības saņemt asistenta pakalpojumu

Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ir šādām personām:

  • bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 4.pielikuma „Kritēriji invaliditātes noteikšanai un atzinuma sniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību personām līdz 18 gadu vecumam” 2.daļā noteiktajiem kritērijiem;
  • pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus.

Bērna ar invaliditāti no 5 - 18 gadu vecumam asistenta pakalpojuma saņemšanai nepieciešamā informācija

         Lai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam saņemtu asistenta pakalpojumu:
  • bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam vai aizbildnim) tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu, norādot:
             -  bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, likumiskā pārstāvja tālruņa numuru, e-pasta adresi vai                     citu  saziņas veidu;
             -   likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
             -   pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
             -   vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).
  • jāuzrāda VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un jāiesniedz tā kopija, kā arī jāpievieno šādi dokumenti:
             -   likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais               pārstāvis;
              -   mācību iestādes apliecinājums, ja bērns mācās;
              -   darba devēja apliecinājums, ja bērns strādā;
              -   dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ja bērns apmeklē attiecīgo institūciju;
              -  institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams                  asistenta pakalpojums.

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai

           No valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma pašvaldībā maksimālais apmērs nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā.
        Asistenta pakalpojums tiek apmaksāts atbilstoši tā faktiskās izmantošanas apmēram, jo cilvēkam ir vairāk ārpus mājas aktivitāšu, jo asistenta pakalpojuma apjoms ir lielāks.

Asistenta pakalpojuma apjomu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

Nr. 
p. k.

Pasākums

Nepieciešamais laiks stundās
(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā)

1.Iegūst izglītību pamata, vidējās vai augstākās izglītības iestādē, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās pilnveides kursus
Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi vai iestādi, kurā notiek kursi, un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā
2.Apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās aprūpes institūciju vai sociālās rehabilitācijas institūciju
Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz attiecīgo institūciju un atpakaļ un saņemtu pakalpojumu, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
3.Saņem ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas apliecina ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklē ģimenes ārstu. Apmeklē valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists)
Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz attiecīgo institūciju un atpakaļ un uzturēšanos institūcijā pakalpojuma saņemšanas laikā, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku attiecīgās institūcijas pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
4.Iesaistās dažādos sociālajos pasākumos (darbs biedrībā vai nodibinājumā, brīvprātīgā darbs, nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, bērniem mūzikas, mākslas un sporta skolu apmeklējumi, ārpusskolas pasākumi un cita interešu izglītība)
Atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz pasākuma vietu un atpakaļ, bet ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Nepieciešamību apmaksāt laiku pakalpojuma saņemšanai bērniem šajā pasākumā noteiktajā apjomā sociālais dienests izvērtē un nosaka individuāli, ņemot vērā personas vajadzības un pieprasījumu pēc pakalpojuma
5.Iesaistīšanās sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu)
Piešķir ne vairāk par divām stundām nedēļā. Ja iesaistei pasākumā nedēļā nepieciešams vairāk laika, tad ne vairāk kā četru nedēļu stundu normu (8 stundas) var apvienot, izmantojot vienā vai vairākās reizēs

Transporta izdevumu apmaksa asistentam izmantojot personīgo autotransportu

       Kompensēt degvielas iegādes izdevumus no asistenta pakalpojumam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja tiek izmantots personīgais autotransports, var izmantot tikai gadījumā, ja:

  • veselības stāvokļa vai funkcionālo ierobežojumu dēļ persona ar I vai II invaliditātes grupu vai bērns ar invaliditāti nevar izmantot sabiedrisko transportu;
  • konkrētajā dzīvesvietā sabiedriskā transporta pakalpojumi nav pieejami vai ir pieejami ierobežotā apmērā (reisi tikai atsevišķās nedēļas dienās, pasākumu un reisu laiki nav savstarpēji saskaņoti u.tml.).

      Pašvaldības sociālā dienesta pienākums ir individuāli izvērtēt katru lūgumu kompensēt personīgā autotransporta izdevumus, izvērtējot arī alternatīvās iespējas, brauciena mērķi, pamatotību un nepieciešamā atbalsta apjomu.

           Papildus informācija šeit transporta apmaksa

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk