Aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

        Aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 2022. gada 31. decembrim pašvaldībās, kas piedalās Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā. Pašvaldības, kuras piedalās deinstitucionalizācijas projektā .

        Aprūpes pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

 • Bērni līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) - ne vairāk kā 50 stundas nedēļā, kam noteikta ir invaliditāte un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana, un kuru vecāki mācās vai strādā. Ja vecāki (vecāks)  nestrādā tad piešķir 10 stundas nedēļā vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai. 
 • Bērni no piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) - ne vairāk kā 10 stundas nedēļā, kam noteikta ir invaliditāte un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana. 

         Svarīgi: Aprūpes pakalpojuma līgumu neslēdz ar 1. pakāpes radiniekiem (bērna māte, tēvs) un vienas mājsaimniecības locekļiem.

         Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu jāgriežas savā sociālajā dienestā ar iesniegumu. Iesniegumā norādāmā informācija:

 • bērna vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, kur nepieciešams sniegt pakalpojumu;
 • bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes kontaktinformācija un faktiskās dzīvesvietas adrese;
 •  vēlamais aprūpes pakalpojuma saņemšanas apjoms, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad sociālās aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);
 • vēlamā aprūpes pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds vai nosaukums un reģistrācijas numurs (ja tas ir zināms);

           Klāt iesniegumam pievienojamie dokumenti:

 • bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
 • komisijas atzinuma kopija par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs - darba devēja apliecinājums, norādot darba stundas nedēļā, kad bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis veic darba pienākumus. Ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants - informācija par stundām nedēļā, kad bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis veic saimniecisko darbību;
 • izglītības iestādes apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē. Ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene apgūst izglītības programmu neklātienē, pakalpojumu piešķir tikai studiju dienās mācību gada laikā un sesijas laikā;
 • Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, norādot pasākumā pavadāmās stundas nedēļā;
 • dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas nedēļā;
 • informācija par vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo stundu skaitu nedēļā (ne vairāk kā 10 stundas nedēļā);Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk