Asistenta pakalpojums izglītības iestādē

Kas var saņemt asistenta pakalpojumu?

         Asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai var saņemt izglītojamie visos obligātās izglītības posmos:
  • bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
  • pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.
        Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīgi saņemt izglītojamie, kuri mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta).

Kā asistents palīdzēs skolēnam ar invaliditāti?

        Asistents palīdzēs izglītojamajam pārvietoties izglītības iestādē, tajā skaitā starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos, lai izglītojamais nokļūtu vietās, kur notiek izglītības iestādes organizētie pasākumi, kā arī atbalstītu viņa līdzdalību šajos pasākumos, saņemtu atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem izglītojamiem, pedagogiem un citām personām, pašaprūpes veikšanā (personīgā higiēna, palīdzība ēdienreizēs, apģērbšanās un noģērbšanās, apģērba kārtošana, mācību materiālu sagatavošana darbam un mācību pierakstu veikšana, mācību vietas un piederumu sakārtošana).

Cik ilgi asistents palīdzēs?

       Asistents palīdzēs līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta palīdzība būs pieejama visa mācību gada laikā. Ņemot vērā funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un veidu, izglītības iestāde slēgs līgumu ar asistentu, kur norādīs sniedzamā asistenta pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku, atlīdzību par asistenta pakalpojumu un samaksas kārtību. Ar līguma nosacījumiem iepazīstinās arī izglītojamā vecākus.

Kā saņemt asistenta pakalpojumu?

        Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, vecāki iesniedz izglītības iestādē iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kur norāda darbības, kuru veikšanai nepieciešams asistenta pakalpojums. Ieteicams pievienot arī asistenta nepieciešamību pamatojošus dokumentus, lai izglītības iestādei nebūtu tie papildus jāpieprasa no atbildīgajām iestādēm. Iesniegumā var norādīt asistenta pakalpojuma sniedzēju (ja tāds ir zināms).

Kādas prasības ir asistentam?

       Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai atbilstoša izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

Kas nosaka asistenta pakalpojumu piešķiršanas kārtību?

Asistenta pakalpojumu piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk